Vapon eri laitoksilla syntyy vuodessa yli 17 000 tonnia tuhkaa, joka uhkaisi päätyä kaatopaikalle. Vapossa on kuitenkin löydetty keinoja hyödyntää tuhkaa kierrätysmateriaalina.

Tuhkalla on kaksi pääsääntöistä käyttötarkoitusta: metsälannoitus ja maarakennus. Metsälannoitukseen päätyvästä tuhkasta iso osa käytetään Vapon omien suomaiden lannoitukseen.

Osa tuhkasta menee myös ulkoisille toimijoille, jolloin niistä saatetaan tehdä esimerkiksi maanparannusainetta. Erilaisia maarakennuskohteita taas ovat kaatopaikan rakenteet, kenttien, meluvallien ja metsäteiden rakentaminen tai louhosten täyttö.

Hyötykäytön ansiosta ainoastaan 14 prosenttia Vapon laitosten tuottamasta tuhkasta päätyy kaatopaikalle.

Metsälannoitteena tuhkalla on monia hyviä ominaisuuksia. Erityisesti puun polton tuhka sisältää suometsien tarvitsemia ravinteita: kaliumia ja fosforia.

– Tuhkalannoitteen käytöllä on todettu olevan pitkäaikaisia, jopa 40–60 vuotta kestäviä, vaikutuksia metsien ravinnetilaan ja puuston kasvuun. Tuhka sisältää myös runsaasti kalsiumia, jolloin se vähentää maaperän happamuutta korkean neutralointikykynsä ansioista, Vapon ympäristöasiantuntija Sofia Peltonen sanoo.

Metsäntutkimuslaitoksen Metlan mukaan tuhkan ravinteet vaikuttavat puuston ravinnetilaan nopeasti. Esimerkiksi puiden kasvua rajoittava kaliumin ja boorin puutostila on korjautunut usein jo levitystä seuraavana vuonna.

Maarakennuksessa tuhkan hyötykäyttö on järkevää erityisesti sen hyvien lujitusominaisuuksien vuoksi, Sofia Peltonen kertoo.

– Tuhkan sisältämän aktiivisen kalkin ansiosta se lujittuu veden lisäyksen ja tiivistämisen myötä. Myös tuhkan eristävyys on parempi luonnonmaalajeihin verrattuna, mistä voi olla hyötyä erityisesti käytettäessä tuhkaa päällysrakenteissa.

Lisäksi tuhkan läjittäminen kaatopaikalle on suhteellisen kallista. Sen hyödyntäminen on usein tuhkan tuottajan näkökulmasta kannattavampaa kuin kaatopaikalle sijoittaminen.

Vapossa selvitettiin vuoden 2018 aikana kiertotalouden nykytilaa ja tulevaisuutta yhtiössä. Tavoitteena oli löytää uusia ja entistä parempia keinoja edistää kestävää kehitystä ja materiaalien hyötykäyttöä.

– Kiertotalous Vapon näkökulmasta voi tarkoittaa tuhkien hyötykäytön lisäksi myös esimerkiksi uusituvan energian käyttöä, energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamista, täysin kierrätettäviä kasvualustoja, muovisten pakkausmateriaalien kierrätystä tai niiden korvaamista biohajoavilla vaihtoehdoilla, Peltonen päättää.

Teksti Tero Ikäheimonen
Kuva Vapo

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2019