Energiateollisuus ry on jälleen selvittänyt pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessaan suomalaisten suhtautumista eri energialähteisiin.

Tuorein, marraskuussa julkaistu Suomalaisten energia-asenteet 2014 -selvitys kertoo, että suhtautuminen energiaturpeeseen on muuttunut viime aikoina myönteisemmäksi. Vastaajista lähes kaksi kolmasosaa haluaisi lisätä turpeen käyttöä tai pitää sitä sopivana. Vain alle kolmannes haluaisi vähentää sitä.

Asenteet ovat muuttuneet lyhyessä ajassa paljon. Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä vain reilu puolet vastaajista kannatti turpeen käyttöä, mikä oli yli 30 vuoden seurannassa kaikkien aikojen alhaisin lukema. Vastustus oli myös tuolloin suurimmillaan, miltei 40 prosenttia. Kahdessa vuodessa siirtymä turpeen vastustuksesta kannatuksen puolelle on ollut huomattava, peräti 17 prosenttiyksikköä.

Myös puuenergian ennestäänkin suuret kannatusluvut ovat nousseet. 90 prosenttia suomalaisista haluaa kasvattaa puuenergian käyttöä tai säilyttää sen ennallaan. Kansalaiset myös uskovat yhä laajemmin, että kotimaisten energialähteiden käytön lisäämisellä olisi merkittävä työllisyyttä parantava vaikutus.

Mielenkiintoista on, että vuodesta toiseen 5–10 prosenttia suomalaisista vastustaa niin puuenergiaa kuin sitäkin näkemystä, että kotimaisilla energialähteillä olisi merkittävä työllisyyttä parantava vaikutus. Miksi näin on?

Selvitimme Vapossa kolme vuotta sitten, mikä kansalaisia energiaturpeessa arveluttaa. Syitä oli kaksi. Ensimmäisenä oli huoli, että kiintoaine ja humus likaisivat vesistöjä. Toisena oli pelko luonnontilaisten soiden joutumisesta turvetuotantoon.

Vastasimme kansalaisten huoleen konkreettisilla ympäristölupauksilla ja -teoilla. Investoimme lähes 25 miljoonaa euroa turvetuotannon vesiensuojeluhankkeisiin, panostimme turvetuotannon ympäristövalvontaan ja kasvatimme ulkopuolisten asiantuntijoiden toteuttamaa kuivatusvesien näytteenottoa ja analysointia. Olemme lisäksi tuoneet suokohtaiset tiedot ja vesinäytteiden analyysitulokset nettisivuillemme kansalaisten käyttöön.

Kansalai­set uskovat yhä laajemmin, että koti­maisten energialäh­teiden käytön lisääminen parantaa työlli­syyttä merkit­tävästi.

Vapon hallussa olleiden kokonaan ojittamattomien eli luonnontilaisuusluokan 4–5 soiden osalta linjasimme, että emme hae niille turvetuotannon ympäristölupia. Luontoarvoltaan merkittäviä soita on yhteistyössä valtion kanssa lunastettu suojeluohjelmiin ja vaihdettu turvetuotantoon soveltuviin ojitettuihin soihin.

Näillä ympäristölupaustemme mukaisilla määrätietoisilla toimilla on varmasti ollut vaikutusta kansalaisten ja päättäjien käsityksiin energiaturpeesta. Se on käynyt ilmi myös niissä kymmenissä avoimien ovien tilaisuuksissa, joita olemme muiden tuottajien rinnalla kesäisin järjestäneet yhdessä turveyrittäjien kanssa. Tilaisuuksiin turvesoilla on osallistunut tuhansia ihmisiä ja keskustelut ovat olleet hyvin rakentavia.

Kotimaisen energian kannatuksen kasvua selittää myös se, että elämme taloudellisesti vaikeaa aikaa. Työttömyys koskettaa monia suomalaisia ja useimmilla meistä on sukulaisia tai tuttavia, jotka halustaan huolimatta eivät löydä työtä. Suomi velkaantuu päivä päivältä.

Huolta aiheuttaa myös kansainvälisen ilmapiirin kiristyminen Ukrainan konfliktin myötä. Euroopan Unioni onkin ottanut energian saatavuuden varmistamisen ja huoltovarmuuden parantamisen työlistansa kärkipäähän.

Jälleen kerran vaikeuksien koittaessa viesti on selvä. On yhdessä pidettävä huolta Suomesta: pidetään huolta ympäristöstä ja suositaan suomalaista.

Jaakko Silpola
erityisasiantuntija
Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2014