Turvetuotannon päättyessä alkaa prosessi, jossa vuokra-alueet palautetaan maanomistajille uudessa käytössä hyödynnettäviksi. Myös Vapon omistamat maat valmistellaan uutta käyttöä varten ja mahdollisesti aikanaan myyntikohteiksi.

– Suurin osa entisistä turvetuotantoalueista muutetaan pelloiksi, metsiksi tai kosteikoiksi. Jos alue pysyy luontaisesti kuivana eikä kiviä ole paljon, alue sopii pelloksi. Jos kiviä on jonkin verran, metsitys on hyvä vaihtoehto. Kosteikkoja tehdään tyypillisesti sellaisista alueista, jotka vesittyvät luontaisesti turvetuotannon päätyttyä, kertoo Vapon maankäyttöpäällikkö Antti Ala-Fossi.

Kontiolahden Linnunsuon entinen turvetuotantoalue pysyi kuivana, mutta silti sinne tehtiin kosteikko. Ongelmana oli rautasulfidipitoisen maan happamuus.

– Vesittämällä maaperän happamuustaso saadaan pidettyä vakaana niin, ettei se pääse kasvamaan ympäristön kannalta haitallisen suureksi. Veden pinta pidetään niin korkealla, ettei hapan maapohja pääse kuivumaan ja siten hapettumaan, Ala-Fossi selventää.

Linnunsuon kosteikko perustettiin rakentamalla lähiseudulta ajetusta kivennäismaasta penkereet, jotka patoavat veden. Penkereet verhottiin turpeella ja niille kylvettiin ruokohelpeä.

Suonpohjien maankäyt­töä suunnitel­laan muun muassa yhdessä lintuhar­rastajien ja metsästys­seurojen kanssa.

– Koska alue viettää voimakkaasti, tarvittiin useampi penger, jotta mahdollisimman suuri osa alueesta saatiin veden peittoon, kertoo hankepäällikkö Kari Väisänen, joka on ollut mukana Linnunsuon kosteikon rakentamishankkeessa.

Työt alkoivat vuonna 2012, ja tilanne alkaa olla vakiintunut. Linnut löysivät uuden kosteikon välittömästi, ja kasvillisuutta tulee pikkuhiljaa lisää. Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.

– Kosteikko lisää alueen monimuotoisuutta ja parantaa ympäristön vesien laatua. Usein kosteikko kehittyy luontaisesti kohti alkuperäistä suoluontoa, Ala-Fossi kertoo.

Linnunsuolla ei todennäköisesti tarvita suurempia jatkotoimenpiteitä. Reuna-alueille kasvavaa puustoa joudutaan ehkä karsimaan, mikäli näkymät halutaan säilyttää.

Vapon entisiä turvetuotantoalueita kehitetään tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden ja ELY-keskuksen kanssa.

– Linnunsuolla yhteistyökumppaneina on muun muassa lintuharrastajia ja metsästysseuroja, ja heidän kanssaan mietitään tarkkaan, miten aluetta kehitetään. Alueelle voidaan esimerkiksi rakentaa virkistysreitti tai lintutorni, Ala-Fossi sanoo.

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2014